गौतम श्री सहकारीको सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति रोक्का

१५ सञ्चालक र कर्मचारीको खाता रोक्का 

विजयराज खनाल

काठमाडौं, साउन १६