अध्ययन भन्छ- वन्यजन्तुको वासस्थानमा जति धेरै हस्तक्षेप, उति धेरै महामारीको जोखिम