तातोमा पनि बाँच्ने, टुक्रा पार्दा आफैं जोडिने ज्याद्रो भाइरस !