‘मूल्य बढाएर सवारी साधनको पहुँच टाढा बनाउनु हुँदैन’