काठमाडौं, पशुपति-निवास हुँ!

विश्वमोहन कुमार

विश्वमोहन कुमार

(नेपाली अनुवादः डि.पी. जैसी)