काठमाडौं, पशुपति-निवास हुँ!
विश्वमोहन कुमार (नेपाली अनुवादः डि.पी. जैसी)