सम्मान पाउने सूचीमा अटाउन नसकेको नाम!

रमेश शाह

चैत ८