अवकास जीवनको योजनाः खेल्ने, लेख्ने, थोरै काम गर्ने र धेरै रमाउने