प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘ओली युग’को मानवीय सपना यही हो?