‘आफूलाई सुरक्षित र असुरक्षित ठान्ने ती प्रधानमन्त्रीहरू’