प्रस्तावित भन्सार ऐनमा के के भए परिवर्तन, कस्तो पर्छ यसको प्रभाव?