लेनदेन, बैनाबट्टाको घरायसी कागज अब मान्य नहुने
शोभा शर्मा काठमाडौं, भदौ २७