शिक्षामा सबैको न्यायोचित पहुँच आवश्यक: राष्ट्रपति भण्डारी