खुर्किएको कालो माटो भरे रानीपोखरी आफैं बन्छ
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २०