सुदूरपश्चिममा समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएको/नफैलिएको जाँच्न परीक्षण हुँदै
सविता बुढा धनगढी, भदौ ६