रिडी, स्वर्गद्वारी हुँदै छाब्दी बाराहीसम्मको यात्रा