जहाँ खान बस्दा काठमाडौंका नेवारहरूको 'सुकु भ्वय' को सम्झना आयो!