मिसन सगरमाथा बेस क्याम्प–१४: जीवनमा व्यापारमात्र कहाँ सबथोक हुन्छ!