हामी बुद्ध प्रतिमा जस्तै, ध्यानी बन्ने नाटक गरिरहेछौं!