के साँच्चै, योनी 'मिथ' उत्पादन गर्ने 'कारखाना' हो?