अंग्रेजी 'राइम्स' का भाका हाल्ने कि हाम्रै छन्द सिक्ने?
शोभा शर्मा काठमाडौं, वैशाख २८