अमेरिकी भिसा र डलरमा लोभिएको राजु
याकप कसेल कात्तिक १५