बजेटका राम्रा, धेरै राम्रा र नराम्रा पक्ष

रामेश्वर खनाल

रामेश्वर खनाल

काठमाडौं, जेठ १५