बजेटका राम्रा, धेरै राम्रा र नराम्रा पक्ष
रामेश्वर खनाल काठमाडौं, जेठ १५