बिएन्डसीको सम्बन्धन मुद्दा विचाराधीन, आसयपत्र रद्द