'मुद्दा फैसला हुन २५ वर्ष लाग्ने यो कस्तो न्याय हो?'