कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक गणित हटाइएको छैन: पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, फागुन ६