जेल भएको स्यानिटाइजर लगाउनु राम्रो हो (भिडिओ) सम्भव भएसम्म एकै प्रकारको स्यानिटाइजरमात्र नलगाउनूहोला