चार कोठे घरमा काठको झ्याल-ढोका राख्दा चौकोसमा कति खर्च लाग्छ?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, चैत २