घरको नक्सा-डिजाइन बनाउनुअघि के-केमा ध्यान दिनुपर्छ, कति लाग्छ खर्च? 
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, असार १६