'ती दिनहरु' पूर्वी पहाडका ब्राह्मणको प्रतिनिधि कथा हाे: नारायण ढकाल