एउटा युगको अन्त्य
सीताराम कोइराला काठमाडौं, साउन १९