विध्यार्थीलाई किङ्गस्टन कलेजको राहत योजनाः पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा