महामारीमा नागरिकको संवैधानिक अधिकार र सरकारको दायित्व