नेपालजस्तै लाग्ने मिरिक
शान्ति तामाङ काठमाडौं, पुस १४